Polityka prywatności

1. Administratorem powierzonych danych osobowych jest Marcin Mikołajczuk, prowadzący działalność pod firmą Mconsulting Marcin Mikołajczuk z siedzibą w Jaworzu (43-384), przy ul. Bielskiej 198/1, o numerze NIP: 113-059-81-14, REGON: 240969927, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w następujących celach:

• zawarcia i realizacji zawartej z Państwem umowy,

• wysyłania materiałów handlowych w formie elektronicznej lub newslettera w przypadku wybrania takiej usługi

3. W celu realizacji wskazanych w ustępie poprzedzającym działań Administrator pozyskuje oraz przetwarza dane osobowe w oparciu o zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych, tj. w zakresie danych osobowych obejmujących:

– adres e-mail, imię, nazwisko/ nazwa firmy – dane rejestrowe zawarte w CEiDG, nr telefonu, adres pocztowy.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdym, dowolnym momencie, kontaktując się w tym celu z Administratorem pod adresem mailowym: biuro@qfair.pl lub pod adresem korespondencyjnym: Mconsulting Marcin Mikołajczuk, ul. Bielska 198/1, Jaworze (43-384). W razie wycofania lub nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych realizacja zawartej umowy będzie niemożliwa.

5. Administrator danych osobowych przetwarza je w sposób zgody z przepisami prawa, w tym, z zachowaniem postanowień Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Administrator dochowuje najwyższej staranności, aby pozyskane dane osobowe były przetwarzane w sposób rzetelny i przejrzysty.

6. Administrator oświadcza, iż pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom nieuprawnionym. Podane dane osobowe będą udostępniane podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług, tj. zapewniającym usługi płatnicze, księgowe, informatyczne oraz wysyłkowe. Dane będą także w posiadaniu pracowników Administratora oraz osób zatrudnionych na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym. W przypadku skorzystania z usługi organizowania oraz przeprowadzania szkoleń z wykonywania makijażu permanentnego, dane osobowe będą udostępniane organizatorowi szkoleń tj. Agnieszce Mikołajczuk, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą BEAUTY PROJEKT Agnieszka Mikołajczuk, z siedzibą w Jaworzu (43-384), przy ul. Bielskiej 198/1, o nr NIP: 937-164-75-22, REGON: 070917511.

7. Osoba, której dane osobowe dotyczą jest uprawniona do uzyskania od Administratora informacji, czy jej dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania i poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Osoba ta jest także uprawniona do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

8. Administrator podaje do wiadomości, iż każda osoba, której dane osobowe są przez niego przetwarzane jest uprawniona do złożenia do niego sprzeciwu wobec tego przetwarzania, w tym także – wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Od momentu wniesienia sprzeciwu Administrator nie może nadal przetwarzać tych danych osobowych.

9. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy sądzi, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Administrator oświadcza, iż pozyskane dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

11. Powierzone dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w następujących celach:

• dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy;

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. obowiązków podatkowych i rachunkowych;

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom