Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za zgodność towaru/usługi z zawartą umową w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedający odpowiada względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt/usługa ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu/usługi z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedającego, tj. do dwóch lat od wydania towaru, Kupujący będący Konsumentem jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wysyłając lub dostarczając osobiście zgłoszenie reklamacyjne drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@qfair.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: 43-382 Jaworze ul. Bielska 198/1. Kupujący niebędący konsumentem jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o wadzie pod rygorem utraty uprawnienia do dochodzenia roszczeń z tytułu wady produktu lub usługi.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu);
  • przedmiot reklamacji;
  • przyczynę reklamacji;
  • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą).

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego

5. Jeżeli towar/usługa ma wadę, Kupujący może domagać się obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad /dokona ponownej usługi albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony/ usługa została już ponownie świadczona przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu/ ponowienia usługi lub usunięcia wady. Ponadto Kupujący będący Konsumentem może zaproponować inny od Sprzedającego sposób naprawienia towaru/ dokonania ponownej usługi lub usunięcia wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu/usługi wolnego/wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. W razie uwzględnienia żądania naprawy towaru/ponownej naprawy w przypadku usługi lub wymiany towaru na nowy, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.

7. Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi nie wpływa na uprawnienie Kupującego do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji udzielanej przez Sprzedającego na świadczone przez niego usługi wedle zasad określonych w zakładce „Gwarancja”.