APIS Mix kwasów 40 % lakto. + proro. + mlek. + azel, 50ml